COZZMOSS: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Rrr heeft pagina COZZMOZZ hernoemd naar COZZMOSS)
 
(geen verschil)

Huidige versie van 5 jan 2021 om 18:28

Van:

Stichting Petities.nl

Keizersgracht 74

1015 CT Amsterdam


Amsterdam, 4 april 2011

Betreft: Eis Cozzmoss, uw referentie: 115511/TB


Geachte heer Berendsen,


Naar aanleiding van uw schrijven van 24 maart 2011 bericht ik u als volgt. U claimt dat wij, Stichting Petities.nl te Amsterdam, inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van De Volkskrant B.V. door een Volkskrant-artikel op onze website te publiceren. Hiervan is echter geen sprake geweest.

Stichting Petities.nl is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, zonder enig vermogen, die een website onderhoudt waarop burgers een petitie kunnen aanbieden en/of ondertekenen. Eén van onze gebruikers is in 2010 een petitie gestart waaraan het betreffende Volkskrant-artikel is toegevoegd. Eventuele inbreukmakende handelingen zijn dan ook verricht door deze gebruiker, niet door ons. Wij bieden alleen maar gelegenheid om publiekelijk petities ter ondertekening aan te bieden. Het aanmaken van een petities heeft een technisch, geautomatiseerd karakter, waarbij Stichting Petities.nl een passieve rol heeft. Wij hebben geen betrokkenheid bij de inhoud van de petities, wij voeren dus geen redactie. Voorts is het voor ons onmogelijk om alle activiteiten van onze gebruikers te controleren. Tot slot maak ik u erop attent dat naar aanleiding van uw schrijven d.d. 24 maart 2011 wij de betreffende informatie ogenblikkelijk hebben verwijderd. Gezien bovenstaande punten mag het duidelijk zijn dat Stichting Petities.nl een beroep toekomt op de aansprakelijkheidsexceptie van artikel 6:196c lid 4 BW. Dit is bevestigd in de jurisprudentie, zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 26 april 2007, LJN BA3941 en Rb. Amsterdam 1 november 2007, LJN BB6926.

Voorts maak ik u erop attent dat wij niet zonder meer de persoonsgegevens van de persoon die de mogelijk inbreukmakende handelingen heeft verricht, ter beschikking kunnen stellen. De uitspraak inzake Lycos/Pessers (Hof Amsterdam 24 juni 2004, rolnr. 1689/03 KG) zal u bekend zijn.

Ten overvloede wijs ik erop dat betreffende Volkskrant-artikel volgens onze log-bestanden vrijwel niet werd bekeken. Uw begroting van de schade is dan ook volstrekt willekeurig en disproportioneel.

Graag willen wij deze kwestie zo snel mogelijk oplossen. Ik verzoek u daarom binnen drie weken na de dag van verzending van het e-mailbericht waarbij dit schrijven is bijgevoegd te reageren. Ik wijs u erop dat u in gevallen als onderhavige in het vervolg beter een e-mail kunt sturen in plaats van een brief. Er zal sneller kennis worden genomen van een e-mailbericht dan een schriftelijke mededeling, waardoor sneller gevolg zal worden gegeven aan uw berichten. Zo reageren wij ogenblikkelijk in urgente situaties zoals notice and takedown-gevallen.

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet,

Reinder Rustema,

Voorzitter Stichting Petities.nl