Ontvanger

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Bent u de ontvanger van een petitie? Dan kunt u via Petities.nl een antwoord geven op een petitie. Als u een petitie ziet die aan u is gericht maar nog niet aan u is overhandigd, neemt u dan contact op met webmaster@petities.nl om een overhandigingsmoment voor de petitionaris te organiseren.

Wie zijn ontvangers?

Alleen monopolisten, zoals overheid petitioneren

Ontvangers van petities zijn organisaties die in de positie zijn om een beslissing te nemen, doorgaans een overheid. Vooralsnog kunnen petities op petities.nl niet gericht worden aan bedrijven. Als een product of dienst van een bedrijf u niet bevalt dan kunt u altijd naar een andere leverancier overstappen.

De overheid kan niet ingrijpen in de marktbenadering van individuele commerciële organisaties, alleen bij staatsbedrijven. Een bedrijf heeft altijd de vrijheid om een groep consumenten niet of slecht te bedienen. Het is in die zin 'monopolist' over de eigen producten. Een monopolie gaat over een bepaalde soort producten in een hele markt, niet over een bepaald product in een markt met alternatieven.

Bij datgene wat de overheid doet is dat niet mogelijk, omdat er maar één overheid is die een monopolie heeft op wetgeving, beleid en dergelijke regels. De overheid kent verschillende lagen, het is zaak uw petitie te richten aan de juiste overheid: Europees, nationaal, provinciaal, waterschap of gemeentelijk. En soms meerdere tegelijk. Ook kunt u zich richten tot een branche-organisatie als een tak bedrijven gezamenlijk ergens op gewezen moet worden volgens u.

Gemeentelijk

Een gemeente kan inloggen om te zien welke petities er aankomen en al zijn overhandigd. Neem contact op met webmaster@petities.nl hiervoor.

In principe overhandigt de petitionaris de petitie aan de gemeenteraad, maar het college van burgemeester en wethouders neemt ook petities in ontvangst. Bijvoorbeeld als het om iets nieuws gaat. Als het college het ziet zitten dan kan het gerealiseerd worden. Een slim, technisch, uitgewerkt voorstel wat liefst ook geen geld kost of aantoonbaar veel bespaart heeft de meeste kans.

In veel gevallen gaat een petitie juist over het beleid van het college. Vooral als de petitie daar tegenin gaat moet die naar de gemeenteraad. Die controleert het handelen van het college.

Eventueel kan een petitie ook per (aangetekende) post naar de griffie van de gemeenteraad als er geen overhandiging mogelijk is. De petitionaris dient in alle gevallen een formeel antwoord terug te krijgen. Ook ligt de verantwoordelijkheid bij u om de ondertekenaars op de hoogte te houden van de behandeling.

Mogelijke antwoorden op een petitie:

 • ingeboekt bij de griffie onder nummer
 • geplaatst op de website op...
 • ter afdoening in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders
 • behandeld in gemeenteraad
 • ter inzage op de lijst ingekomen stukken gezet
 • verstrekt aan de raadsleden
 • over de wijze van afhandeling wordt nog besloten
 • voor kennisgeving aangenomen
 • geplaatst als ingekomen stuk op de agenda van de raads(commissie)

nationaal

Voor het overhandigen van een nationale petitie neemt de petitionaris zelf contact op met de Tweede Kamer met het verzoek om de petitie te mogen overhandigen. U richt uw verzoek tot de voorzitter van de Tweede Kamer of rechtstreeks aan de juiste kamercommissie. De meeste petities worden wel geaccepteerd. Het gaat immers om het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat in artikel 5.

In het algemeen raden we af om een petitie aan een minister of staatssecretaris te overhandigen, tenzij de petitionaris al goede contacten heeft op het ministerie en er om uw bijdrage gevraagd wordt door de ambtenaren onder de minister (waar de petitionaris liefst al contact mee heeft). Dit is doorgaans het geval bij 'kleinere', weinig politieke kwesties, die gaan om het uitwerken van plannen. Als het ministerie uw bijdrage niet nodig heeft maar uw petitie juist vraagt om plannen om te gooien, dan is het verstandiger om dit via 'de baas van de minister' te doen. Dat is de Tweede Kamer! Die heeft de macht om een Kamervraag te stellen en de minister te vragen wat anders te doen. Een Kamervraag onbeanwoord laten is een doodzonde en het begin van het einde voor een minister. Een onbevredigend antwoord komt wel voor. Als de Tweede Kamer dat laat gaan dan is het de minister gelukt de petitie te negeren. Daarom is het belangrijk voor de petitionaris om de druk op de Tweede Kamer op te voeren.

Als een minister een petitie ontvangt dan kan het evengoed in de prullenbak belanden als het de minister niet goed uitkomt. De baas van de minister (de Tweede Kamer) weet van niets, dus er kraait geen haan naar. Het kan zelfs dat die petitie verwelkomd wordt om te voorkomen dat die naar de Tweede Kamer gaat.

Er zijn de afgelopen jaren van verschillende ministeries verschillende antwoorden gekomen over petities. Elke minister is vrij om iets anders met petities te doen:

 • De voorlichter van Jeugd en Gezin schrijft desgevraagd terug: "De kans om persoonlijk een petitie aan de minister van Jeugd & Gezin aan te bieden is erg klein. U kunt aangeven aan de petitionarissen dat zij natuurlijk altijd hun petitie kunnen opsturen."
 • De voorlichter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behandelt het als een speciale invulling van een publiek optreden van een minister dat u kunt aanvragen. U stuurt uw verzoek voor een overhandiging aan een minister aan de afdeling voorlichting van het betreffende ministerie.
 • Justitie antwoordt: "de bewindspersonen van Justitie nemen in principe zelf geen petities in ontvangst. De petities aan de Minister of Staatssecretaris van Justitie kunnen worden aangeboden aan het Hoofd Kabinetszaken, uiteraard bij voorkeur na het maken van een afspraak. De desbetreffende bewindspersoon neemt vervolgens dezelfde dag kennis van de inhoud van de petitie, behoudens verblijf in het buitenland. Op Justitie is het over het algemeen gebruikelijk dat er -indien gewenst- een antwoord komt op de petitie. Gemiddeld duurt dat 4 tot 6 weken."

Een minister is dus niet verplicht een formeel antwoord te geven op een petitie. Een Tweede Kamer-commissie die bereid is een petitie aan te nemen zal u een brief terugsturen, zoals deze bijvoorbeeld, en soms een antwoord van de minister in de Tweede Kamer eisen.

Europees

Een petitie indienden is één van de grondrechten van de Europese burger [1]:

Elke burger kan individueel of samen met anderen te allen tijde gebruikmaken van zijn petitierecht,
d.w.z. het recht om bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen (artikel 227 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement is voorstander van het creëren van een webportaal om het indienen van verzoekschriften bij het Europees Parlement makkelijk te maken.

Die commissie heeft er al in diverse door het Parlement aangenomen jaarverslagen en resoluties om verzocht. De gedachte erachter is dat Europese burgers niet alleen een verzoekschrift kunnen indienen - en het verloop ervan kunnen volgen - maar dat burgers ook bestaande verzoekschriften kunnen inzien en steunen en/of mede-ondertekenen.

Het secretariaat van de commissie staat hierbij een model zoals dat van de verzoekschriftencommissies van het Schotse en Duitse parlement voor ogen.

Helaas zijn voor het opbouwen van een dergelijk webportaal tot dusver nog geen financiële middelen en mensen vrijgemaakt en het lijkt erop dat deze kwestie geen hoge prioriteit heeft voor de leiding van de betrokken directoraten-generaal van het Parlement.

Voorlopig moet de Europese burger het dus doen met de huidige webpagina van het Europese Parlement en het elektronische formulier voor het indienen van een verzoekschrift via het webportaal van het EP. Voordat u uw petitie daar indient kunt u natuurlijk petities.nl gebruiken om extra steun voor de petitie te verzamelen.

Ten aanzien van het verzamelen en opsturen van regionale en nationale verzoekschriften is het belangrijk in de gaten te houden dat de verzoekschriftencommissie van het Europees Parlement uitsluitend verzoekschriften in behandeling kan nemen die betrekking hebben op onderwerpen die tot de werkterreinen van de Europese Unie behoren. Wat daar wel en niet bij hoort kunt u opvragen bij Europe Direct.

Voor het ontvangen van petities in het kader van het Europees Burgerinitiatief (ECI) is de Europese Commissie verantwoordelijk en zij heeft een speciale website hiervoor opgezet.