Fondsen

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Fondsen die de stichting Petities.nl gaat benaderen komen uit de Fondsendisk [1] van de Vereniging van Fondsen in Nederland [2] (FIN).

Voor de hand liggende fondsen

V-fonds

Het meest voor de hand liggend. "projecten die vrede, vrijheid, democratie en burgerschap bevorderen. " Vrede, Democratie en Rechtsstaat [3] zou het dan onder moeten vallen. Verder: [4]

 • Projecten/activiteiten moeten een landelijke dekking ofwel een bovenregionale uitstraling hebben.
 • Alleen aanvragen van rechtspersonen
 • De dekking van de begroting dient door minimaal één andere partij (naast het vfonds) of door verwachte opbrengst uit verkoop voor haar rekening genomen. (bijvoorbeeld de sponsoring door Xs4all)
 • Deelnemers/bezoekers aan projecten/activiteiten dienen een financiële bijdrage te leveren die in verhouding staat tot de kosten. (Ondertekeningen zijn 'too small to meter'. Donaties van petitionarissen.)
 • Projecten/activiteiten van verschillende aanvragers die vergelijkbare thema’s aanroeren en/of voor eenzelfde doelgroep bedoeld zijn, dienen aan te tonen dat er serieuze pogingen gedaan zijn om samen te werken. (NetwerkDemocratie)

Instellingen kunnen een onderbouwd verzoek indienen voor financiering van de ontwikkeling van een projectplan. Hiervoor is een bedrag (inclusief BTW) van € 2.500 beschikbaar. Deze financiering is erop gericht om een conceptplan tot een volwaardig projectplan te brengen.

Stichting Doen

Binnen het Cultuur & Cohesie-thema. [5]. Daarvoor moeten we "in staat zijn verschillende bronnen van financiering aan te boren". We krijgen spontane donaties binnen (€500 per jaar), we hebben sponsoring in nature (ter waarde van €4000 per jaar ongeveer).

Adessium

Adessium Foundation wants to contribute to a world in which people live in harmony with each other and with their environments. The Foundation is working to create a balanced society characterized by integrity, justice, and a balance between people and nature. [6] Maar we moeten voorgedragen worden door een andere club. Dat is misschien wel mogelijk.

KICI

"Vanwege de enorme hoeveelheid subsidieaanvragen kan stichting KICI voorlopig geen nieuwe projectaanvragen meer in behandeling nemen. Dit komt omdat, zoals bekend, de centrale overheid zich steeds nadrukkelijker terugtrekt van goede doelen. Hierdoor neemt de druk op goede doelen sterk toe. Vervolgens heft de lokale overheid enorme bedragen in ruil voor een gunning om kleding in te mogen zamelen en dit is de enige bron van inkomsten voor KICI." [7]

Stichting Democratie & Media

"Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet een project passen binnen één of meer van de volgende doelstellingen:

 • opkomen voor de vrijheid van meningsuiting;
 • beschermen en hooghouden van een democratische rechtsstaat;
 • openstaan voor - en het stimuleren van - democratische vernieuwing;
 • bevorderen van diversiteit op het terrein van traditionele en nieuwe media, mede in het belang van een goed functionerende democratie;"[8]

en wat vragen ze:

 • "een gedetailleerd financieel inzicht in de betrokken organisatie en het specifieke project", dat is makkelijk in detail te geven, heel overzichtelijk. Moet ook op jaarverslag.petities.nl komen.
 • "de haalbaarheid van de door de organisatie of voor het project gestelde doelen" De tussendoelen zijn makkelijk haalbaar, dat is software bouwen en draaien. Dat dient weer een hoger doel. Hoe te toetsen of die doelen worden behaald?
 • "de kwaliteit van de door de organisatie en/of met het project beoogde resultaat" Het petitierecht, betrokkenheid met democratie.
 • "of de activiteit of het project voldoende toekomstgericht is." Zeker, helemaal nieuwe media (software bouwen) en we gaan al 10 jaar mee.

Mogelijk een probleem is: "Verzoeken om financiële steun worden alleen behandeld als het initiatief door meerdere partijen wordt gesubsideerd." Maar als ik alle sponsoring in natura meetel dan wordt aan deze eis voldaan. In ieder geval ook melden bij wie nog meer aangevraagd. Is vragen om een 'conditionele toezegging' ook gebruikelijk? Afhankelijk of de andere subsidiegever ja zegt? Daar is die dan weer mee te overtuigen.

Andere fondsen

SNS Reaal fonds

Maar we ondersteunen ook culturele projecten met een nadrukkelijk sociaal-maatschappelijke insteek. Met het oog op de historie van het Fonds reserveren we een beperkt budget voor projecten waarin de oorsprong van het Fonds tot uiting komt: democratie en vakbeweging. [9]

Iona

"Primair van belang bij de beoordeling is de innerlijke consistentie van het project, dat wil zeggen: creëert u als initiatiefnemer een samenhang tussen ideaal, doelgroep, aanpak en financieringsplan? Daarnaast speelt uiteraard de vraag of een aanvraag binnen de doelstelling van de Stichting past." [10]

BankGiroLoterij

De cultuurloterij van Nederland: molens, concerten, festivals, musea, etc. De helft gaat naar Prins Bernhard en Stichting Doen (zie boven). Petities.nl doet geen evenementen en de petities gaan maar gedeeltelijk over cultuur.

Nationale Postcodeloterij

Binnen het thema "Sociale cohesie in Nederland". Welke doelen? "De doelen waaraan dit geld wordt uitgekeerd genieten daarom bij voorkeur een brede maatschappelijke steun. Dit komt tot uiting in o.a. de omvang van de eigen fondsenwerving of andere steun van derden, het aantal donateurs of leden of aanwezigheid in het maatschappelijk debat." [11] Dat zou kunnen slaan op de 3 miljoen keer dat de duizenden petities zijn ondertekend, hoe vaak petities.nl genoemd wordt door journalisten en de spontane donaties. Ook is petities.nl "geboren uit het maatschappelijk middenveld" en dat een "landelijke bereik voorwaarde voor ondersteuning" is, is geen probleem. "Dienen in het bezit te zijn van de ANBI-status" is ook geen probleem. Wel dat "een aanvragende organisatie aan eigen fondsenwerving een bedrag van minimaal 1 miljoen euro moet genereren." Op die regel moet een uitzondering mogelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat petities.nl zoveel vrijwilligers heeft (petitionarissen en ondertekenaars) die het werk doen en er zo weinig organisatie nodig is omdat het door code wordt gedaan zijn er geen loonkosten. De grootste kostenpost. Uiterlijk 30 september aanvraag doen [12]

Vriendenloterij

"Vanuit het ongeoormerkte deel van de afdracht geeft de VriendenLoterij steun aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid, welzijn en sport." [13] Op petities.nl staan veel van petities die tags hebben die hiernaar verwijzen, maar dat niet uitsluitend en niet de meerderheid. Uiterlijk 30 september aanvragen. [14]

La Fondation Charles Léopold Mayer [15]

"La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (fph) est une fondation de droit suisse. Elle veut contribuer à l’émergence d’une communauté mondiale et intervient dans les champs de la gouvernance, de l’éthique et des modes de vie durables." Hebben bijvoorbeeld de Network Coordinator @CitizensForEU gesponsored.

VSB Fonds

"VSBfonds verleent steun aan projecten die bijdragen aan het behoud en verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving met het oog op een duurzame toekomst (alles in de ruimste zin van het woord)."

"Het kan zijn dat u een project of idee heeft dat niet aansluit bij de beschrijvingen op de voorgaande webpagina's, maar dat wel overtuigend bijdraagt aan het donatiebeleid van Mens & Maatschappij. [16] Het is dan mogelijk dat uw project toch voor ondersteuning in aanmerking komt. Is dit het geval, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze voorlichters."[17]

Europa

En dan is er in Europa mogelijk nog wat aan te vragen. Zo zijn er de Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation maar die veronderstellen duurzaamheid als thema, terwijl petities.nl juist inhoudelijk neutraal is.

Een naar het schijnt fijne coordinator van projecten om te voorkomen dat je meer moet zijn dan partner is mogelijk SIX, Social Innovation Exchange met director Louise Pulford.