Open data

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Door de data van petities.nl vrij ter beschikking te stellen is het mogelijk om het te visualiseren of op speciale manieren te analyseren.

De data van petities.nl is nog niet (goed) in real-time via onze API beschikbaar. Tot het zover is kunt u allerlei dumps uit onze database als .csv-bestand opvragen via webmaster@petities.nl zolang het maar niet de privacy van de ondertekenaars kan bedreigen.

Zo is de tabel met alle petities sinds mei 2005 uit onze database op zondag 15 mei 2011 op http://handboek.petities.nl/dl/opendata/petitions_dump_anonimised.csv geplaatst, exclusief de persoonlijke gegevens van de petitionarissen (1,5Mb groot).

De betekenissen van de velden in deze dump zijn:

 • name - de naam van de petitie
 • cached_slug as url - de naam van de petitie zoals die in de URL terugkomt
 • subdomain - het subdomein dat door petities.nl meegegeven is voor het ondertekenbaar maken
 • description - de korte introductie boven de petitie (vanaf december 2009 pas mogelijk en verplicht)
 • initiators - de afzenders van de petitie, op de website onder 'wij'
 • statement - het middenstuk van de petitie, op de website onder 'constateren'
 • request - de eis van de petitie, op de website onder 'en verzoeken'
 • date_projected - de datum van indiening (kan gewijzigd worden door petitionaris zolang niet ingediend)
 • organisation_id - de geadresseerde van de petitie, geselecteerd uit een pull-down menu (provincies 147tm158, waterschappen, gemeenten 187-654, EP= 656, Tweede Kamer=658)
 • link1, link2, link3 zijn extra links met beschrijvingen in link1_text, link2_text, link3_text
 • site1 is een link naar discussie beschreven in site1_text
 • signatures_count - het aantal ondertekeningen ten tijde van de dump

Door de inhoud van het veld 'name' voor alle petities te uploaden naar wordle.net [1] [2] ontstond een visuele 'woordwolk' op basis van de frequentie van de woorden. De vaakst voorkomende woorden zijn: stop, behoud, moeten, blijven, Nederland en terug.

Op de pagina Statistieken wat suggesties van vragen die met deze data beantwoord kunnen worden.