Antwoord van de Minister

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken


In het algemeen, hoe een brief van de minister aan de Tweede Kamer terugvinden? Op het kenmerk van afzender (7cijfers-6cijfers-2letters) of ontvanger (jaartalletter5cijfers) is het niet te vinden in officielebekendmakingen.nl. Het hoort bij een 'dossier'. Heb je het dossier, dan is het op datum snel terug te vinden. Het bijbehorende dossier is terug te vinden door de brief op parlementairemonitor.nl te vinden. De redactie daar vindt het dossier erbij. Lastig is dat je de site niet rechtstreeks kan benaderen, via zoekmachines kan dat weer wel als je zoekt op letterlijke passages uit (de titel van) een brief. Dat dossier weer invoeren in officielebekendmakingen.nl en je hebt een openbare, betrouwbare bron voor de brief.


Brief 2010D31513 op 16 augustus 2010 [1]


De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
mij gevraagd een reactie te geven op de op 18 mei 2010 door Sensoor te
Maarssen aangeboden petitie inzake de Beleidsverantwoordelijkheid voor hulp op
afstand. Hierbij voldoe ik aan dit verzoek.

Vrijwilligers van Sensoor bieden 24 uur per dag en 7 dagen per week een
luisterend oor aan mensen in eenzaamheid of met psychosociale problemen. De
organisatiestructuur van de Sensoororganisaties valt vrijwel samen met de
grenzen van de provincies. De financiering van deze dienst wordt verzorgd door
de provincies en de vier grote steden. Het landelijk bureau van Sensoor ontvangt
een subsidie van VWS voor de coördinatie en landelijke taken.

Tot 2007 was de financiering van de regionale Sensoororganisaties (formeel) een
taak van de provincies en maakte zij onderdeel uit van de Welzijnswet. De
financiering hiervoor is destijds ook toegevoegd aan het Provinciefonds. Met de
invoering van de Wmo is de Welzijnswet en daarmee ook de onderliggende
regelgeving niet meer van toepassing; wel legt de Wmo het zogeheten
steunfunctiewerk bij de provincies.

In 2008 is het bestuursakkoord Rijk en provincies ondertekend. Hierin is
afgesproken dat provincies zich vooral zullen concentreren op het ruimtelijk
economisch domein en cultuur. Ook is afgesproken dat op het gebied van zorg en
welzijn primair een rol voor de gemeente ligt en niet voor de provincies.

De verschillende kaders kunnen tot verwarringen leiden. Het is onduidelijk wat
precies van de provincies wordt verwacht. Hierover wil ik helderheid bereiken.
Tegen deze achtergrond treed ik in overleg met het IPO om dit onderwerp te
bespreken.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 21 juli 2010). [2]

Op 15 juli jl. heb ik een petitie in ontvangst genomen. Hierin wordt het
initiatief van MSD voor het opzetten van een  science park door het personeel,
onderschreven als bijdrage aan vervangende werkgelegenheid. Daarnaast doet
de petitie een oproep om naar meerdere initiatieven te kijken. Deze worden in
kaart gebracht in de twee werkgroepen die inmiddels van start zijn gegaan, en
waarin rijksoverheid, de regio, de gemeente en MSD samenwerken. Actieve inzet
van het overheidsinstrumentarium voor innovatie en ondernemerschap zal daarbij
nadrukkelijk worden meegenomen. Zie ook het antwoord op vraag 1 (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 2929).