Fondsen aanvragen

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Hier blokken tekst om te gebruiken in aanvragen bij fondsen en voor op jaarverslag.petities.nl.

Tips voor het indienen van een aanvraag van de Fondsendisk:

 1. Ga niet te snel over tot een aanvraag. Verzeker u er eerst van dat het fonds dat u aanschrijft doelstelling en activiteiten heeft, die aansluiten bij het onderwerp van uw aanvraag. Dit voorkomt teleurstellingen voor u en onnodige belasting voor de fondsen, die vele aanvragen te verwerken krijgen. Zie de overwegingen bij Fondsen
 1. Geef uw brief een persoonlijk cachet. Algemene brieven spreken maar weinig mensen aan. oh, dat kan.
 2. Leg op de eerste pagina van uw brief uit wie u bent, wat u vraagt en waarom u dit fonds benadert. dan kan ik daar mooi persoonlijk zijn
 3. Zorg ervoor dat de gegevens over uw financiële positie en over het verzoek dat u voorlegt, helder en correct zijn. Begroting én dekkingsplan helpen daarbij. overzichtelijke financiën tot nu toe, dekkingsplan in een toegevoegde spreadsheet: vnl. kosten software
 4. Wees open over uw verdere fondsenwerving. Bied bijvoorbeeld aan om nadere informatie te sturen, zodra één van de andere fondsen die u heeft benaderd, een besluit heeft genomen. en vragen om een conditionele toezegging, als ander fonds ook toezegt bv.
 5. Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en contactpersoon te vermelden. duh!
 6. Bied aan om desgewenst nadere gedetailleerde gegevens toe te sturen en geef aan over welke informatie u beschikt (bijvoorbeeld jaarverslag, jaarcijfers, statuten, uittreksel Kamer van Koophandel etc.). en staat ook allemaal online op jaarverslag.petities.nl

Titel

Projectitel 'Een Antwoord op Petities(.nl)" zoals in: een antwoord op elke petitie, een antwoord op het functioneren en bestaan van de site en antwoorden op petities op de website.

Sleutelwoorden: burgerschap, democratie, grondrechten, cohesie, eparticipatie

Introductie

Petities.nl bestaat in 2014 tien jaar. Veel burgers zijn door deze kleine vrijwilligersorganisatie geholpen. Ongeveer 4 miljoen keer is één van de duizenden petities, die door allerlei burgers en hun organisaties op de site zijn gezet, ondertekend. Het is groot gegroeid. Elke week is er wel een journalist die petities.nl uitspreekt of intypt. Door petities.nl wordt er tegenwoordig op grote schaal gebruik gemaakt van het 'petitierecht'.

Het petitierecht is een Grondrecht verankerd in artikel 5 van de Grondwet. Elke burger mag zich richten tot het bevoegd gezag. Dit was ooit revolutionair, want voorheen levensgevaarlijk omdat het gezag geen tegenspraak dulde. Niet alleen durft elke burger zich nu te richten tot het gezag, maar doet dat ook.

Alleen een antwoord op de petitie komt helaas vaak niet. Daar zijn allerlei redenen voor. Sommige zijn heel praktisch, bijna triviaal, en andere zijn institutioneel. Petities.nl moet zich er nu op richten dat al die miljoenen burgers ook antwoord krijgen op hun vraag. Ook als dat een afwijzing van het verzoek is. Zonder antwoord verliezen burgers het vertrouwen in dit grondrecht en misschien zelfs de parlementaire democratie als geheel. Met een goed antwoord voelt men zich serieus genomen en groeit de afstand niet.

Daarnaast moet Petities.nl ook de concurrentie van andere platformen weerstaan door de laatste technologie te gebruiken. Door ook samen te werken met vergelijkbare petitiewebsites die in buurlanden zijn geworteld kunnen de wereldwijde actiesites zoals Avaaz.org, Change.org en Causes.com niet inbreken in de rol van de nationale petitiesites in hun eigen democratie. Door aan te sluiten bij de eigen (politieke) cultuur en het respecteren van de nationale privacy-wetgeving kunnen we ons positief onderscheiden.

Om in eigen land petities beantwoord te krijgen en de concurrentie van buiten voor te blijven moet petities.nl extra investeren. We moeten investeren in het programmeren van software en het veranderen van de politieke cultuur op wat scharnierpunten. Alleen daardoor kan een volgend niveau bereikt worden. Dit is een éénmalige investering waarna het project weer een decennium verder kan.

Software

Petities.nl kon klein blijven omdat het meeste werk wordt verricht door heel veel gebruikers die iets kleins doen. Met een groot geheel als resultaat. De software daarvoor kon dankzij subsidies herhaaldelijk worden doorontwikkeld. In 2004 kon er een eerste eenvoudige website gebouwd worden dankzij het Digitale Pioniers-programma van Kennisland. Een aantal jaren later werd de website verbeterd binnen het eParticipatieprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk kon de huidige site opnieuw opgebouwd worden in 2010 toen het een project werd van Burgerlink, een stimuleringsprogramma van de staatssecretaris ondergebracht bij het ICTU. De software is daarna permanent aangepast en verbeterd. Door vrijwilligerswerk, maar ook in opdracht van Den Haag die net als veel andere gemeenten een 'petitieloket' gebruiken om burgerinitiatieven te ontvangen. Maar het onderhoud en kleine aanpassingen vonden plaats in de tijd van de programmeur.

De mogelijkheden voor de burger op de site werden vanaf de eerste versie altijd sterk gestuurd door een doordacht ontwerp. Maar de uiteindelijke uitwerking werd continue bijgesteld naar aanleiding van de problemen van de gebruikers. Elke dag komen er een paar dozijn e-mails binnen die stuk voor stuk zorgvuldig beantwoord worden. Als een vraag of een probleem vaak voorbij komt dan is het tijd om dit met software op te lossen.

Eén van de triviale problemen die nu makkelijk opgelost kan worden met software is dat een petitionaris geen idee heeft wat te doen met een petitie. Te veel petities staan alleen op de website zonder dat 'het bevoegd gezag' daar kennis van heeft genomen. Dan kan er ook geen antwoord komen.

Dit vergt handwerk door de petitionaris, de initiatiefnemer. Op het juiste moment moet zij of hij de instructies ontvangen over hoe het gezag benaderd moet worden. Niet teveel in één keer, want de kracht van de site is dat het alleen maar 'lichte' arbeid vraagt van de gebruikers. Het laatste stuk van het traject moet daarom opgedeeld worden in brokjes kleine, makkelijke handelingen die door de site aangegeven worden. Als de petitionaris het er (op punten) bij laat zitten moet de taak automatisch doorschuiven naar een andere ondertekenaar. Als een petitie veel steun krijgt moet zich dat ook vertalen in een organisatie. Doorgaans wil 10% van de ondertekenaars verder met een petitie. Dat wordt nu niet opgevangen met een ledenadministratie en dergelijke. Georganiseerde burgers zijn uiteindelijk ook effectiever bij de politiek.

Het ontwerp voor het traject van petitie tot antwoord staat klaar. Op basis van de kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd van het petitieproces en de veronderstellingen van gebruikers is het handelen van de petitionaris en de overheid veel verder te sturen dan nu gebeurt. En omdat software het zal uitvoeren kan het 'schalen'; het kan veel meer mensen bereiken dan een organisatie met mensen dat zou kunnen.

Politieke cultuur

Een middel om te garanderen dat de overheid de petitie opmerkt is door die te betrekken bij de petitiewebsite. In het buitenland zijn zelfs petitiewebsites door de overheid zelf opgezet om petities te ontvangen. Petities ontvangen kan een overheid ook op Petities.nl met een zogenaamd 'petitieloket'. De gemeenten die in 2013 een petitieloket op petities.nl hebben vertegenwoordigen samen bijna 3 miljoen burgers.

Maar dit gaat in de praktijk vaak ten koste van het grondrecht. De meeste petitieloketten stellen beperkende eisen aan de petitie. Door extra eisen aan een petitie te stellen hoeven petities geen negatief antwoord te krijgen. Om de teleurstelling van het negatieve antwoord aan de burger te voorkomen wordt de petitie zelf voorkomen. Petities.nl staat wat dit betreft altijd aan de kant van de burger. Alle petities blijven welkom, ook al worden ze bij de petitieloketten geweigerd. De burger merkt niet dat een petitie door een loket geweigerd wordt, het loket zelf verandert geruisloos in die van de Stichting Petities.nl zodat er geen petitie verloren gaat. Dit vangnet ontbreekt bij de petitiesites van overheden in het buitenland. Daardoor blijven er wel veel onbeantwoorde petities over.

Het streven van petities.nl is dat ook als het antwoord op de petitie lastig is dit toch gegeven moet worden. De burger kan dat aan als het goed gedaan wordt. Bijvoorbeeld als er niet aan het verzoek voldaan kan worden, wat vaak het geval is. Zelfs bij de petitieloketten wordt er niet altijd een antwoord gegeven. Een antwoord is zelden een simpel ja of nee. Fracties zijn verdeeld, er zijn lastige keuzes om te maken door de politiek. Dit duurt lang en is praktisch onnavolgbaar. Niet alleen voor de petitionaris, maar vaak ook niet eens voor de ambtenaren in het loket. Slim geprogrammeerde software in de petitiesite kan alle betrokkenen bij de les houden en instrueren. Ook kunnen antwoorden geautomatiseerd uit notulen of handelingen gehaald worden door de software.

Daarvoor is een verandering in de politieke cultuur noodzakelijk. Elke petitie moet structureel geregistreerd worden en een formeel antwoord krijgen. Of dit nu positief is of negatief. Daardoor kan de burger betrokken worden in het beleidsproces. Gebeurt dit niet, dan zingt de politiek zich los van de burgers. Het gaat hier nadrukkelijk om een verandering in de politieke cultuur. Met een wetswijziging die een antwoord verplicht verandert de cultuur niet. Dat zal vooral slechte antwoorden opleveren waar de burger niet mee geholpen is.

Al deze uitgangspunten moeten in een intensieve lobby onder de aandacht gebracht worden van de overheid op de verschillende niveau's. Een belangrijk instrument voor wat betreft de landelijke politiek is het jaarlijks samenbrengen van petitionarissen op het Plein van de Tweede Kamer op de laatste dag voor het zomerreces.

Organisatie

De stichting Petities.nl bestaat uit een bestuur van vier leden waarvan de helft ook verantwoordelijk is voor de uitvoering: de beheerder en de programmeur. Dit is voornamelijk vrijwilligerswerk. Het aanpassen van een petitieloket is eens via de werkgever van de programmeur betaald. De beheerder is als ZZP-er in 2013 ingehuurd door de stichting Netwerk Democratie voor petitie-werkzaamheden. De organisatie heeft daar ook een postadres en een flexplek.

Looptijd project

De website bestaat tien jaar en zal nog wel tien jaar bestaan. Het project 'antwoord op petities' zal één à twee jaar duren. Daarna stelt de software burgers weer jarenlang in staat om hun bijdrages aan de democratie te leveren. In de looptijd van het project wordt het antwoord op een petitie als norm gesteld en bepleit. De miljoenen gebruikers die de verbeterde software gebruiken zal dit in de jaren daarna opeisen. De antwoorden die binnenkomen worden doorgestuurd naar de ondertekenaars zodat de website de dialoog tussen burger en politiek realiseert.

De aanvraag gaat dus alleen over de uitgaven die nodig zijn voor dit kortstondige project en niet voor de lopende structurele kosten van de website en organisatie. Dergelijke kosten worden al gedekt door sponsoring en donaties.

Inkomsten

Alles wat gesponsored kan worden wordt dat ook. De hardware, de server wordt gesponsored door de Open Domein. Een kleine vereniging met ruim honderd leden die projecten op internet in het publieke domein faciliteert. De hosting van de server en de internetverbinding wordt gesponsord door XS4ALL. Telefonie, certificaten en een adres worden allemaal gesponsored.

Ook gebruikers doneren spontaan geld. Voornamelijk de petitionarissen doneren geld als ze goed geholpen zijn, maar ook individuen doneren spontaan. Dit bedrag is de afgelopen drie jaar gelijk gebleven.

Als overheden speciale wensen hebben voor hun petitieloket moeten ze daar onze programmeur voor inhuren. De verbeterde code valt petities.nl toe.

In de toekomst zijn mogelijk nog inkomsten te verwachten uit het onderbrengen van ondertekenaars in een organisatie.

Petitieloketten met speciale wensen kan gevraagd worden om hiervoor te betalen.

Begroting

Inkomsten:

 • Sponsoring 4000
 • Donaties 400

Uitgaven personeelskosten (bij 40 werkweken pj. en 8 uur per dag):

 • 5 uur per week programmeur, is 25 dagen pj.
 • online ondersteuning gebruikers 1 uur per dag (inclusief weekend) is 45,6 dagen pj.
 • lobby voor petitie-antwoorden 1 dag per week, 40 dagen pj.
 • project-management website 2 uur per week, 10 dagen pj.
 • ondersteuning vrijwilligers/stagiaires 2 uur per week, 10 dagen pj.
 • public relations 4 uur per week, 20 dagen pj.
 • reiskosten €50 per week

150,6 dagen per jaar.

Uitgaven nieuwe software

 • Code upgraden naar laatste Ruby on Rails en op Github (technische ingangseis, drempel)
 • Implementeren van instructiemails aan gebruikers (nieuwe code, kern van antwoordoppetities)
 • Implementeren antwoorden op petities naar ondertekenaars (nieuwe code, kern van antwoordoppetities)
 • Ook ondertekeningen op papier melden, betere statistieken, beter beheerscherm petitionaris, widgets en RSS via API voor op sociale netwerken en andere websites (minder uitvallen van petitionarissen door betere software)
 • Koppeling/export naar Customer Relationship Management-systeem petitionaris-ondertekenaars (nieuw, petitionaris zich laten organiseren)
 • Interface-verbeteringen voor ondertekenaars (toekomstgericht voor de komende jaren):
 1. Tonen (ontbreken van) antwoord bij petitie (kern van antwoordoppetities)
 2. Mobiele/tablet website door HTML5 interface (meer bereik, schaalt beter)
 3. Meertaligheid (meer bereik, schaalt beter)
 4. Verbeterd uitnodigen (meer bereik, schaalt beter)
 5. Tab met ondertekenaars: zoeken, uitnodigen, mutaties e-mailadres (schaalt beter)
 6. Contact tussen petitionaris en ondertekenaar met berichten (schaalt beter)

Voortgang

De voortgang van het project wordt per kwartaal gerapporteerd aan de hand van de project-planning. De vereiste, aanwijsbare resultaten (deliverables) worden afgestreept van de lijst in het kwartaal waarin ze behaald zijn. De resultaten gekoppeld aan software-ontwikkeling worden als eerste behaald. Het einddoel moet een toename in antwoorden op petities zijn. Het aantal petities met een antwoord moet minstens de helft zijn van wat per jaar op de website door minstens 100 mensen wordt ondertekend.