Handelingen Tweede Kamer

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Af en toe worden petities genoemd in de Tweede Kamer. Deze komen dan in de Handelingen terecht. Die zijn op zoek.officielebekendmakingen.nl te doorzoeken. Voor zover we ertoe in staat zijn worden ze hier genoemd, met een verwijzing naar de Handelingen. De Handelingen van 2010 tot en met het reces van 2011 zijn doorzocht op het woord petitie.

Week 25

Vergadering 96 van 22 juni 2011 bij de behandeling van het voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten[1]

De heer Van Gerven (SP):

De Kamer heeft verschillende petities [2] in ontvangst mogen nemen, zowel van
voor- als tegenstanders. Graag ontvang ik van de indiener van het
wetsvoorstel een reactie op de aangeboden petities.

Week 21

Vergadering 85 van 25 mei 2011 bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie (32446).[3]

De heer Van der Staaij (SGP):

Deze vraag speelt natuurlijk ook bij andere onderwerpen rond adoptie een rol, 
waarbij ik denk aan de petitie [4] die we gisteren kregen van 
(aspirant-)adoptieouders die hopen dat het snel mogelijk zal zijn om adopties 
vanuit Haïti te laten plaatsvinden. Zij hebben er net als de SGP-fractie alle begrip
voor dat dat alleen maar kan als het zorgvuldig gebeurt. Er zou gewacht worden 
op een werkbezoek dat eerst moet plaatsvinden. Is de tijd al rijp voor zo'n 
werkbezoek, zodat zo spoedig als verantwoord mogelijk is de adopties hervat 
kunnen worden? 

Mevrouw Arib (PvdA):

Ik rond af met de petitie over adoptie uit Haïti die gisteren is aangeboden. Ik 
begrijp dat de adoptie uit dit land vanwege de zorgvuldigheid is opgeschort. 
Kennelijk is dat niet duidelijk gecommuniceerd aan de ouders die deze 
handtekeningenactie hebben gehouden. Ik zou graag vandaag van de 
staatssecretaris horen of hij bereid is om die adoptie weer mogelijk te maken, 
natuurlijk op grond van goede redenen. En als dat niet zo is, vraag ik hem om 
dat goed te beargumenteren.

Staatssecretaris Teeven:

De heer Van der Staaij en mevrouw Arib hebben het onderwerp Haïti aangekaart. 
Ik kan mevrouw 
Arib zeggen dat de ambtelijke delegatie van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie in juni naar Haïti reist om ter plaatse poolshoogte te nemen. Daarna zal ik 
een beslissing nemen en de Kamer informeren over de voortgang met betrekking
tot de adopties uit Haïti.

Mevrouw Arib (PvdA):

Deze lijn steunt mijn fractie van harte. Waar het ons vooral om gaat, is dat
duidelijk gecommuniceerd wordt met de ouders, die snel actie willen. Ik ben het
helemaal met de staatssecretaris eens dat dit zorgvuldig moet gebeuren.

Staatssecretaris Teeven:

Over de wijze van communiceren vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie 
met de ouders zijn ook tegengestelde berichten. Ik kan u zeggen dat er 
gecommuniceerd is met de vergunninghouders en met de belangenvereniging. 
Alleen, sommige mensen zijn niet blij met het antwoord dat gecommuniceerd is, 

Week 50

Vergadering 34 van 14 december 2010: [5]

De heer Van der Staaij (SGP):

Bijzonder historische banden zijn er ook met verschillende bevolkingsgroepen in
Indonesië. Vanmiddag hebben we als vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken
nog een petitie in ontvangst genomen van een aantal samenwerkende 
organisaties van Papoea's, waarin grote zorg wordt uitgesproken over 
mensenrechten, arrestaties en martelingen. Deze organisaties brachten daarbij 
heel ernstige zaken naar voren. Het gaat ook om de problematiek van zelfbestuur 
dat aan de Papoea's was beloofd op grond van recente overeenkomsten en 
afspraken. In de afgelopen jaren is daarvan onvoldoende terechtgekomen. 
Herkent de minister deze zorgen en wil hij zich inzetten voor verbetering op dit 
vlak?

Week 49

Vergadering 32 van 8 december 2010: [6]

Mevrouw Karabulut (SP):

Jan Braam, die gisteren namens het actieplatform Armoede werkt niet, bijna 
30.000 handtekeningen en een petitie aanbood, vertolkte het als volgt: "Laat uw 
droom niet onze nachtmerrie zijn" en "een land is zo beschaafd als het omgaat 
met de zwaksten in de samenleving". Janko Hegi, die zelf een
jonggehandicaptenuitkering heeft, vertelde de staatssecretaris dat hij gisteren 
een brief van de sociale werkvoorziening heeft gekregen. De werkvoorziening
neemt niemand meer aan vanwege de bezuinigingen! En Janko Hegi staat op de 
wachtlijst.

Week 48

Vergadering 29 van 1 december 2010: [7]

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Wij hebben twee
of drie weken geleden de petitie van Secret Garden in ontvangst genomen, het 
gaat om 158 gevallen van bedreiging. De cijfers van de Stichting Gave zijn ook
bekend. Het is prima als de minister het gesprek aangaat, maar de cijfers zijn 
dus al bekend. Mijn vraag was juist of deze cijfers aanleiding zijn om nader 
onderzoek te doen. Wat ons betreft wel.

Minister Leers:

Ik heb al eerder gezegd dat ik een praktische inslag heb. Als in de gesprekken 
met de belangenorganisaties al snel duidelijk wordt waar de oplossingen zitten,
waarom zouden wij dan nog onderzoek doen? Ik kan dan toch al meteen
proberen om in goed overleg oplossingen te vinden om herhaling te voorkomen
van de problemen die zich hebben voorgedaan? De heer Voordewind vraagt mij 
om nog een keer onderzoek te doen. Ik wil dat pas doen als wij blijven hangen in
onduidelijkheid en als er niet gericht maatregelen kunnen worden genomen die
de problemen wegnemen. Ik wil dit eerst inventariseren.

Vergadering 28 van 30 november 2010:[8]

De heer Haverkamp (CDA):

Als we aan een weg 
werken, zie je vaak dat de leefkwaliteit voor mensen rond die weg verbeterd. Niet
voor niets worden hier bijna elke week petities aangeboden waarin mensen
vragen: alsjeblieft, kom bij ons in het dorp werken aan een weg zodat de
leefbaarheid verbetert. Wij hebben grote stappen gezet bij de N201. Die weg
loopt niet meer door de kern van Uithoorn maar loopt er nu omheen. Mensen uit 
Uithoorn zijn ons daar nog dagelijks dankbaar voor. 
 

Week 47

Vergadering 27 van 25 november 2010: [9]

Staatssecretaris Teeven:

Het is niet voor niets dat de Kamer begin dit jaar een 
burgerinitiatief, met vele tienduizenden handtekeningen steun, in ontvangst heeft 
genomen waarin wordt verzocht om meer behandeling in plaats van minder 
behandeling. De petitie was een initiatief van de ouders van een slachtoffertje
van een zedenmisdrijf.

Mevrouw Helder (PVV):

Ik vind dit een mooie toezegging van de staatssecretaris. Hij noemde net het 
burgerinitiatief. Als ik het goed begrijp, betreft dit de situatie die zich in Ede heeft 
voorgedaan. Bij mijn weten hield het burgerinitiatief in dat deze mensen vroegen
om veroordeelden van bepaalde delicten standaard tbs op te leggen. Ik vraag de 
staatssecretaris hoe hij dit ziet in relatie tot de toezegging die hij zojuist aan de 
PVV heeft gedaan.

Staatssecretaris Teeven:

Ik denk dat je dit initiatief zo zou kunnen uitleggen. Ik leg het in ieder geval zo 
uit – zo heb ik het gelezen – dat het erom gaat dat mensen die behandeling 
behoeven deze ook krijgen en dat je niet door weigerachtig gedrag kunt
voorkomen dat je wordt behandeld. 
Ik heb de 
petitie in ieder geval zo gelezen en uitgelegd dat ik heb gedacht: behandeling
staat in dat soort zaken voorop. Ik denk dat de samenleving er niet veel aan 
heeft als dit soort mensen gevangenisstraf krijgt en vervolgens onbehandeld 
terugkomt in de samenleving. Ik denk dat wij daar met zijn allen niets aan
hebben.

Week 45

Vergadering 19 van 9 november 2010: [10]

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ook over de korting op de dagbesteding is veel te zeggen, maar ik las een paar 
uur geleden dat de staatssecretaris naar aanleiding van een petitie die haar is 
aangeboden, hiernaar nader onderzoek gaat doen. GroenLinks wil haar graag de
tijd daarvoor geven. 
We hadden vandaag een petitieaanbieding van Zahir, een opvanghuis in Friesland 
voor slachtoffers van eergerelateerd geweld. We begrepen van de mensen van
Zahir dat zij nu werken met een pilotsubsidie en dat ze erg succesvol zijn in hun 
werk. We willen graag dat zij hun werk kunnen voortzetten. Graag willen we 
hierop een reactie van de staatssecretaris. Indien nodig dienen we hierover een
amendement in.

Schriftelijke antwoorden van de bewindslieden van VWS, op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2011 [11]

Antwoord op de vraag van het kamerlid Voortman (GroenLinks) over de petitie 
van de organisatie van de pilot Zahir (eergerelateerd geweld) in Friesland om de 
subsidie van het project voort te zetten

Met de twee pilots eergerelateerd geweld (Eva en Zahir) zijn de
capaciteitsproblemen besproken. Vanaf april 2010 zijn beide pilots uitgebreid met 
twee extra plekken. De pilots eergerelateerd geweld zijn tijdelijk en worden tot 
1 januari 2012 gefinancierd. Het advies van de commissie «Stelselonderzoek
Vrouwenopvang» (commissie De Jong) biedt het kader voor de structurele 
oplossing voor de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld. Deze
commissie onderzoekt of en zo ja hoe de «financiële kaders» van de 
vrouwenopvang structureel kunnen worden aangepast aan de vraag van nieuwe
groepen slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties zoals slachtoffers van
eergerelateerd geweld. Inmiddels is het onderzoek van de commissie afgerond.
Ik hoop binnenkort het rapport in ontvangst te kunnen nemen en zal u hierover
zo spoedig mogelijk informeren.

Week 16

Vergadering 80 van 22 april 2010: [12]

De heer Anker (ChristenUnie):

Wat wel na aan het hart ligt, is dat de
Kamer deze week een petitie [13] heeft ontvangen om het station in Eijsden te
heropenen. Dit Nederlandse station is gesloten; ik zou haast zeggen omdat
het niet in België ligt.
Ik wil niet van de minister horen 
waarom het station niet open kan, maar hoe het wel zou kunnen. In de
initiatiefnota en in de petitie staat een aantal goede opties dat onderzocht kan
worden, zoals een grensoverschrijdende stoptrein, zodat de bestaande intercity 
nog wat sneller kan rijden. Maar voor de ChristenUnie staat vast dat dit station 
sowieso weer open moet; vandaar de volgende motie.


Week 11

Vergadering 65 van 18 maart 2010: [14]

De heer De Mos (PVV):

Toen de minister schoorvoetend het rekeningrijden toch wilde uitvoeren,
ontstond een ware volksopstand. Het aantal burgerinitiatieven was ongekend
groot. Denk alleen al aan www.kilometerheffingnee.nl, waarop tienduizenden
mensen een petitie hebben ondertekend tegen dit onzalige plan. Het
PVV-meldpunt tegen de kilometerheffing kreeg in een paar dagen tijd
duizenden mails van verontruste burgers te verwerken. Een enquête van De Telegraaf waar
zo'n 200.000 mensen aan deelnamen, liet aan duidelijkheid niets te wensen over.
89% van de deelnemers liet een verpletterend "nee" horen.